PPUH TAWOL Sp.J. M.Bajek, C.Bajek, D.Piegza
ul. Radkowska 37 26-060 Chęciny
woj. świętokrzyskie POLSKA

Tel/fax: (+48) 41 315-11-25
Fax: (+48) 41 315-11-26
Fax: (+48) 41 315-10-51

Tel/fax: (+48) 41 315-28-30
Tel/fax: (+48) 41 315-28-31
Tel. (+48) 41 315-10-28

e-mail: biuro@tawol.com.pl 
e-mail: nowak@tawol.com.pl 
e-mail: malinowski@tawol.com.pl 

Dział Atestów:
e-mail: atesty@tawol.com.pl 
Dział Finansowo - Księgowy
e-mail: ksiegowosc@tawol.com.pl 

Klauzula dla podmiotów współpracujących

Klauzula informacyjna dotycząca osób świadczących usługi i sprzedaż towaru na rzecz PPHU Tawol Sp. Jawna M. Bajek, C. Bajek, D. Piegza

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. PPHU Tawol Sp. Jawna M. Bajek, C. Bajek, D. Piegza jest administratorem Pana /Pani danych osobowych, przetwarzanych w związku ze świadczeniem  usług na rzecz PPHU Tawol Sp. Jawna M. Bajek, C. Bajek, D. Piegza na podstawie zawartych umów.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w PPHU Tawol Sp. Jawna M. Bajek, C. Bajek, D. Piegza jest wskazane przedsiębiorstwo.  Do kontaktu wskazujemy adres mail: rodo@tawol.com.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • świadczenia usług i sprzedaży towaru na rzecz PPHU Tawol Sp. Jawna M. Bajek, C. Bajek, D. Piegza  na podstawie zawartych umów,
  • obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez PPHU Tawol Sp. Jawna M. Bajek, C. Bajek, D. Piegza   danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes  Administratora w szczególności  w celu ustanawiania i odwoływania pełnomocnictw oraz w celu obsługi, dochodzenia i obrony  w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji wewnętrznych celów administracyjnych oraz archiwalnych, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w PPHU Tawol Sp. Jawna M. Bajek, C. Bajek, D. Piegza, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.